Zorgvuldige communicatie

Elektronisch per email en via de website

Disclaimer digitale communicatie vanuit Q-Vend

Q-Vend neemt alle maatregelen om een zorgvuldige communicatie te borgen. Toch kan er iets verkeerd gaan bij het versturen van bijvoorbeeld email. Een adres kan verkeerd worden ingetypt of er kan een per abuis een andere geadresseerde geselecteerd worden dan bedoeld. Omdat verstuurd nu eenmaal verstuurd is, hanteren wij de volgende disclaimer om de privacy van personen en informatie in elk geval juridisch te borgen.

Ook bij informatie verstrekking via de website kan er een fout of onvolkomenheid in sluipen. Hoe zorgvuldig we ook hiermee trachten te zijn. Hieronder zijn derhalve 2 disclaimers opgenomen, voor emails en voor de content van onze website.

Disclaimer e-mail verkeer vanuit Q-Vend

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De ontvanger die niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlage(n) door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Q-Vend behoudt zich het recht voor om alle communicatie die via e-mail verloopt te monitoren.

The contents of this message and any attachtments are exclusively intended for the addressee. The recipient who is not an addressee is requested to notify the sender immediately of the erroneously receipt. Any use of the contents of this message and/or the attachtment(s) by anyone other than the addressee is not allowed. Due to the electronic dispatch of this message no rights can be derived from in the information. Q-Vend reserves the right to monitor all and any communication via e-mail.

Disclaimer website Q-Vend

De website van Q-Vend is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.

Q-Vend is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

The website of Q-Vend has been developed with the utmost care. The utmost care is being given to keep the information as complete, correct, topical and accessible as possible.

However, Q-Vend is not liable for any direct or indirect damage that may occur by the use of the offered information on the website. No rights can be reserved or claimed from the contents of this website.